Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 163, 30 Μάιος 1997