Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 113, 23 Απρίλιος 1994