Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 152, 15 Ιούνιος 1991