Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 135, 26 Μάιος 2007