Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/645 z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010 w odniesieniu do wykazu państw trzecich lub ich części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej przesyłek mleka surowego, przetworów mlecznych, siary i produktów na bazie siary (Tekst mający znaczenie dla EOG)