Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 193, 13 Ιούλιος 1992