Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 333, 2010m. gruodis 10d