Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 333, 10 Δεκέμβριος 2010