Официален вестник на Европейския съюз, C 333, 10 декември 2010г