Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 286, 23 Νοέμβριος 2004