Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 285, 20 Σεπτέμβριος 1997