Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 249, 26 Σεπτέμβριος 1992