Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 257, 16 Σεπτέμβριος 1983