Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 101, 11 Απρίλιος 1987