Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 306, 11 Νοέμβριος 1997