Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 255, 1 Σεπτέμβριος 1989