Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 193, 16 Ιούλιος 1981