Ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) (Κατάταξη των εμπορευμάτων)