Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 383, 31 Δεκέμβριος 1982