Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 221, 01 Σεπτέμβριος 2000