Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2021/135 z 12. novembra 2020, ktorým sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 dopĺňa o podrobné podmienky výpočtu efektívnej miery tvorby rezerv spoločného rezervného fondu