Komisijas Deleģētais lēmums (ES, Euratom) 2021/135 (2020. gada 12. novembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 ar sīki izstrādātiem nosacījumiem kopējā uzkrājumu fonda efektīvās uzkrājumu likmes aprēķināšanai