Komisijos deleguotasis sprendimas (ES, Euratomas) 2021/135 2020 m. lapkričio 12 d. kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 papildomas išsamiomis bendro atidėjinių fondo faktinės atidėjinių normos apskaičiavimo sąlygomis