Komisjoni delegeeritud otsus (EL, Euratom) 2021/135, 12. november 2020, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL, Euratom) 2018/1046 ühise eraldisfondi tegeliku eraldiste määra arvutamise üksikasjalike tingimustega