Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2021/135 της Επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 2020 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με λεπτομερείς όρους για τον υπολογισμό του πραγματικού συντελεστή προβλέψεων του κοινού ταμείου εγγυήσεων