Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 138, 24 Μάιος 1986