Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 146, 4 Ιούνιος 1983