Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 201, 18 Αύγουστος 2005