Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 165, 3 Ιούλιος 1986