Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 256, 28 Αυγούστου 2014