Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 252, 9 Σεπτέμβριος 1994