Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 276, 15 Οκτώβριος 1983