Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 246, 13 Οκτώβριος 2006