Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 198, 20 Ιούλιος 2010