Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 323, 15 Δεκέμβριος 1999