Υπόθεση C-314/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 17ης Φεβρουαρίου 2016 [αίτηση του Korkein hallinto-oikeus (Φινλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Sanoma Media Finland Oy — Nelonen Media κατά Viestintävirasto [Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 2010/13/ΕE — Άρθρο 19, παράγραφος 1 — Διαχωρισμός μεταξύ των τηλεοπτικών διαφημίσεων και προγραμμάτων — Διαχωρισμός οθόνης («Split screen») — Άρθρο 23, παράγραφοι 1 και 2 — Περιορισμός του χρόνου μεταδόσεως διαφημιστικών μηνυμάτων στο 20 % ανά ωρολογιακή ώρα — Ανακοινώσεις χορηγίας — Άλλου είδους αναφορές σε χορηγό — «Διαστήματα μαύρης οθόνης»]