Υπόθεση C-413/18 P: Αναίρεση που άσκησε στις 21 Ιουνίου 2018 η Η κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έκτο τμήμα) στις 11 Απριλίου 2018 στην υπόθεση T-271/10 RENV, Η κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης