Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 22, 26 Ιανουάριος 2006