Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 154, 13 Ιούνιος 1985