Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 273, 19 Οκτώβριος 2010