Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 150, 16 Ιούνιος 2010