Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 129, 22 Μάιος 1999