Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 272, 4 Οκτώβριος 1997