Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 131, 20 Μάιος 1988