Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 308, 20 Οκτώβριος 2011