Τροποποίηση της συμφωνίας της 6ης Οκτωβρίου 1959, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) και της κυβέρνησης του Καναδά σχετικά με την συνεργασία για την ειρηνική χρησιμοποίηση της ατομικής ενέργειας