Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 137, 08 Ιούνιος 2002