Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 339, 22 Δεκέμβριος 1992