Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 289, 10 Σεπτέμβριος 2004