Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 249, 25 Σεπτέμβριος 1995